تاریخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۳
نویسنده : اسدی راد

  گزینه مناسب  را انتخاب کنید2                                            

  1        مهم ترین  رکن از ارکان جمهوری اسلامی ایران  چیست ؟

           الف) قوه مقننه                      ب) قوه مجریه                    ج) رهبری                   د) مجلس خبرگان

    2      رهبر چگونه بر کار قوای سه گانه نظارت می کند ؟

         الف) عزل و نصب فقهای شورای نگهبان                           ب) عزل و نصب رئیس قوه قضائیه

           ج) عزل و نصب حقوقدان های شورای نگهبان                    د) عزل و نصب رئیس قوه مقننه

    3      یک جور احوالپرسی کردن جزء کدام دسته هنجارهاست؟

                الف) اجتماعی               ب) قانونی                  ج) دینی                 د)

    4     انتخاب رهبر بر اساس قانون اساسی بر عهده کدام گزینه زیر است؟

         الف) قوه مجریه                ب) مجلس خبرگان                     ج) مردم                د) قوه مقننه

 5         صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.   1    

الف) جامعه قلمرو مشترکی دارد که مسئولیت حفاظت و هدایت آن بر عهده مردم است. صحیح          غلط

 ب) رئیس قوه مجریه ، همان رئیس جمهور است. صحیح            غلط

6         جملات زیر را با کلمه مناسب پر کنید.۵/1

الف) نظم و هماهنگی زمانی برقرار میشود که همه ی موسسات یک جامعه از ......................فرمان بگیرند.

ب) در رأس هیئت رئیسه مجلس ، ................... قرار دارد.

ج) مهمترین ملاک طبقه بندی نوع حکومت میزان توجه آنها به ....................است.

7         موسسات به چند طریق با مردم سروکار دارند نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید.  5/1

8         آیا موسسات جامعه با یکدیگر ارتباط دارند؟چگونه؟ 5/1

9           اگر کارمندی در انجام وظایف خود کوتاهی کند چه مشکلات پیش می آید؟ 1

10       حکومت به نمایندگی از طرف مردم چه وظایفی بر عهده دارد؟(سه مورد)  5/1

11        سه وظیفه از وظایف اصلی همه حکومت ها را بنویسید. 5/1
12       دومورد از کارکردهای قانون در جامعه را بنویسید. 1
13      هنجار را تعریف کنید .1

 14       تفاوت در حکومت ها به چه عواملی بستگی دارد؟  5/1

 15       ویژگیهای حکومت الهی چه ویژگیهایی دارد؟ 5/1

 16       کار اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟ 1

 17      کمیسیون چیست ؟دومثال بزنید.  5/1
 18       تفاوت سوال با استیضاح چیست؟  1


:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات امتحانی