تاریخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۳
نویسنده : اسدی راد

  گزینه مناسب  را انتخاب کنید2                                            

  1        مهم ترین  رکن از ارکان جمهوری اسلامی ایران  چیست ؟

           الف) قوه مقننه                      ب) قوه مجریه                    ج) رهبری                   د) مجلس خبرگان

    2      رهبر چگونه بر کار قوای سه گانه نظارت می کند ؟

         الف) عزل و نصب فقهای شورای نگهبان                           ب) عزل و نصب رئیس قوه قضائیه

           ج) عزل و نصب حقوقدان های شورای نگهبان                    د) عزل و نصب رئیس قوه مقننه

    3      یک جور احوالپرسی کردن جزء کدام دسته هنجارهاست؟

                الف) اجتماعی               ب) قانونی                  ج) دینی                 د)

    4     انتخاب رهبر بر اساس قانون اساسی بر عهده کدام گزینه زیر است؟

         الف) قوه مجریه                ب) مجلس خبرگان                     ج) مردم                د) قوه مقننه

 5         صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.   1    

الف) جامعه قلمرو مشترکی دارد که مسئولیت حفاظت و هدایت آن بر عهده مردم است. صحیح          غلط

 ب) رئیس قوه مجریه ، همان رئیس جمهور است. صحیح            غلط

6         جملات زیر را با کلمه مناسب پر کنید.۵/1

الف) نظم و هماهنگی زمانی برقرار میشود که همه ی موسسات یک جامعه از ......................فرمان بگیرند.

ب) در رأس هیئت رئیسه مجلس ، ................... قرار دارد.

ج) مهمترین ملاک طبقه بندی نوع حکومت میزان توجه آنها به ....................است.

7         موسسات به چند طریق با مردم سروکار دارند نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید.  5/1

8         آیا موسسات جامعه با یکدیگر ارتباط دارند؟چگونه؟ 5/1

9           اگر کارمندی در انجام وظایف خود کوتاهی کند چه مشکلات پیش می آید؟ 1

10       حکومت به نمایندگی از طرف مردم چه وظایفی بر عهده دارد؟(سه مورد)  5/1

11        سه وظیفه از وظایف اصلی همه حکومت ها را بنویسید. 5/1
12       دومورد از کارکردهای قانون در جامعه را بنویسید. 1
13      هنجار را تعریف کنید .1

 14       تفاوت در حکومت ها به چه عواملی بستگی دارد؟  5/1

 15       ویژگیهای حکومت الهی چه ویژگیهایی دارد؟ 5/1

 16       کار اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟ 1

 17      کمیسیون چیست ؟دومثال بزنید.  5/1
 18       تفاوت سوال با استیضاح چیست؟  1


:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات امتحانی

همه شب نماز خواندن،همه روز روزه رفتن

همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن

زمدینه تا به کعبه سر وپا برهنه رفتن

دو لب از برای لبیک به گفته باز کردن

شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن

ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن

به مساجد و معابد همه اعتکاف کردن

ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

به حضور قلب ذکر خفی و جلی گرفتن

طلب گشایش کار ز کارساز کردن

پی طاعت الهی به زمین جبین نهادن

گه و گه به آسمان ها سر خود فراز کردن

به مبانی طریقت به خلوص راه رفتن

ز مبادی حقیقت گذر از مجاز کردن

به خدا قسم که هرگز ثمرش چنین نباشد

که دل شکسته ای را به سرور شاد کردن

به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد

که به روی نااميدي در بسته باز کردن"شیخ بهایی"

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت