تاریخ : شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۸
نویسنده : اسدی راد

1          یکی از وقایع مهم زمان شاه عباس جنگ با استعمارگران  ............... است.5/0

      الف) انگلیس             ب) پرتغال                   ج) فرانسه                 د)عثمانی

2       جنگ های ایران و روسیه از اتفاقات دوره کدام پادشاه قاجار بود؟5/0

           الف) آقامحمدخان              ب) فتحعلیشاه           ج) ناصرالدین شاه               د) مظفرالدین شاه

3         مهمترین طرفداران صفویان هفت طایفه ترک به نام ...........بودند .5/0

۴   اندیشه های مخالف سلطه کلیسا و پاپ توسط ............... مطرح شد .5/0

5       اوج قدرت صفویان در زمان شاه تهماسب صفوی بود.5/0   صحیح                     غلط                                             

6      امتیاز رویتر با مخالفت های آیت الله میرزا حسن شیرازی لغو شد.5/0   صحیح                     غلط

7        به سوالات زیر جواب کوتاه دهید . 3                                                                                                      

             الف) در آغاز انقلاب مشروطه مهمترین خواسته مردم چه بود؟ ...........................................

             ب) تنها جنگ خارجی کریم خان منجر به فتح کجا شد؟............................................

             ج) آقا محمد خان پس از غلبه بر مدعیان داخلی متوجه کجا شد؟ ....................................................

             د) پس از به سلطنت رسیدن احمدشاه چه کسی نیابت سلطنت را بر عهده گرفت؟  ..........................................

            هـ ) رهبر فرقه بهایی چه نام داشت؟ ..........................

            ز) کدام یک از روحانیون توسط مشروطه خواهان اعدام شد؟ ............................

8      مشکلات اصلی کشور ایران پس از دوره تیموریان چه بود ؟ 5/1                                                                         

9     عوامل رونق تجارت در زمان صفویان چه بود؟ (سه مورد) 5/1                                                                                                                                  

10   دلایل ضعف و سقوط حکومت صفویان چه بود؟(دومورد)  1                                                                              

11    چرا اشرف افغان تصمیم به جنگ با نادر گرفت؟ 1                                                                                                                                   

12    نادر در لشکر کشی هایش چه سرزمین هایی را فتح کرد و مهمترین فتح او کجا بود؟ 1                                              

13   در قرون جدید چه تغییراتی در نوع حکومت انگلستان بوجود آمد ؟  1                                                                                                                            

14    چرا حکومت فرانسه درابتدای دوره قاجار به فکر دوستی با حکومت ایران افتاد ؟ 1                                                                                    

15    تعهدات ایران و انگلیس در عهدنامه مفصل چه بود؟ 1                                                                                                           

16   محمدشاه قاجار کدام صدر اعظم خود را به قتل رسانید.چرا ؟1                                                                                                                       

17   دومورد از اقدامات امیرکبیر را بنویسید. 1                                                                                                 

18   منظور از حکومت مشروطه سلطنتی چیست؟1                                                                                             

19    فاتحان تهران در شورای بهارستان چه تصمیماتی گرفتند؟ 1                                                                           

20   پیش از شروع جنگ جهانی اول اختلاف اصلی کشورهای اروپایی بر سر چه چیزهایی بود؟  1                                     :: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات امتحانی

همه شب نماز خواندن،همه روز روزه رفتن

همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن

زمدینه تا به کعبه سر وپا برهنه رفتن

دو لب از برای لبیک به گفته باز کردن

شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن

ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن

به مساجد و معابد همه اعتکاف کردن

ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

به حضور قلب ذکر خفی و جلی گرفتن

طلب گشایش کار ز کارساز کردن

پی طاعت الهی به زمین جبین نهادن

گه و گه به آسمان ها سر خود فراز کردن

به مبانی طریقت به خلوص راه رفتن

ز مبادی حقیقت گذر از مجاز کردن

به خدا قسم که هرگز ثمرش چنین نباشد

که دل شکسته ای را به سرور شاد کردن

به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد

که به روی نااميدي در بسته باز کردن"شیخ بهایی"

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت