تاریخ : دوشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۷
نویسنده : اسدی راد
برنامه ی بودجه بندی و ریزبارم سالانه درس تاریخ در سه پایه

تاریخ سال اول راهنمایی

ماه

عنوان درس

نمره نوبت اول

نمره نوبت دوم

نمره ی شهریور

صفحه

 

مهر

درس اول

 

درس دوم

 

درس سوم

اهمیت و فایده ی تاریخ

انسانهای اولیه چگونه می زیستند؟

روستا چگونه به وجود آمد

۵/۲

 

۲

 

۵/۲

۱/۵

۱

 

 

۱

۱/۵

۱

 

 

۱

۳ - ۶

۷ - ۱۰

 

۱۱-۱۳

 

آبان

درس چهارم

 

درس پنجم

شهرها و کشورهای دنیای قدیم (۱)

شهرها و کشورهای دنیای قدیم (۲)

۵/۲

 

 

۵/۲

۱

 

 

۱

۱

 

 

۱

۱۴-۲۲

 

۲۳-۲۷

آذر

درس ششم

درس هفتم

ایران پیش از آریایی ها

آریاییها چه کسانی بودند

۵/۱

 

۲

۱

 

۵/۱

۲

 

۲۸-۳۱

۳۵-۳۹

دی

درس هشتم

 

درس نهم

نخستین حکومتی که ایرانیان به وجود آوردند

حکومت هخامنشی چگونه به وجود آمد؟

۲

 

 

۵/۲

۱

 

 

۵/۱

۲

 

 

۱

۳۶-۴۰

 

۴۱-۴۴

بهمن

درس دهم

 

درس یازدهم

 

اوضاع اداری و همسایگان ایرانیان در زمان هخامنشیان

چرا هخامنشیان سرنگون شدند؟

-

 

 

-

۱/۵

 

 

۲

۱

 

 

۲

۴۵-۴۹

 

 

۵۰-۵۲

اسفند

درس دوازدهم

 

درس سیزدهم

اشکانیان بیگانگان را از ایران بیرون راندند

چرا حکومت اشکانی منقرض شد؟

-

 

 

-

۱/۵

 

 

۱/۵

۱

 

 

۱

۵۳-۵۶

 

۵۷-۵۹

فروردین

درس چهاردهم

تاسیس سلسله ی ساسانی

-

۱

۱/۵

۶۰-۶۴

اردیبهشت

درس پانزدهم

 

درس شانزدهم

 

وضع ایران در زمان ساسانیان چگونه بود؟

سقوط سلسله ی ساسانی

 

-

 

 

-

۱/۵

 

 

۱/۵

۱/۵

 

 

۱

۶۵-۶۶

 

۶۷-۶۹

 

تاریخ سال دوم راهنمایی

ماه

عنوان درس

نمره نوبت اول

نمره نوبت دوم

نمره  شهریور

صفحه

مهر

درس اول

درس دوم

ظهور اسلام

پیامبر (ص) در مدینه

۲/۵

۳

۱

۱

۱

۲

۱-۶

۷-۱۳

آبان

درس سوم

درس چهارم

تاریخ اسلام پس از وفات پیامبر (ص)

خلافت امام علی (ع) و امام حسن (ع)

۳/۵

۲/۵

۲

۲

۲

۳

۱۴-۱۸

۱۹-۲۳

آذر

درس پنجم

درس ششم

خلافت بنی امیه

خلافت بنی عباس

۳

۳

۱

۲

۱/۵

۲

۲۴-۲۹

۲۹-۳۳

دی

درس هفتم

تشکیل حکومت های مستقل در ایران

۲/۵

۱/۵

۱

۱۴-۳۸

بهمن

درس هشتم

درس نهم

حکومت علویان و دیلیمیان

غزنویان و سلجوقیان

-

۲/۵

۲/۵

۲

۲

۳۹-۴۳

۴۴-۵۰

اسفند

درس دهم

خوارزمشاهیان و مغولان

-

۲/۵

۱/۵

۵۱-۵۶

فروردین

درس یازدهم

ایران در زمان تیموریان

-

۲

۲

۵۷-۶۲

اردیبهشت

درس دوازدهم

تاریخ اروپا در قرون وسطی (برای مطالعه)

-

-

-

-

 

تاریخ سال سوم راهنمایی

ماه

عنوان درس

نمره نوبت اول

نمره نوبت دوم

نمره ی شهریور

صفحه

 

مهر

درس اول

درس دوم

درس سوم

 

صفویان (۱)

صفویان (۲)

افشاریه و زندیه دو سلسله ی کم دوام

۲/۵

۲/۵

۲

۱/۵

۱/۵

۱

 

۵

۱-۳

۴-۹

۱۰-۱۵

 

آبان

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

تاریخ اروپا در قرون جدید

سلسله ی قاجاریه چگونه تآسیس شد؟

ایران در زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه

۱/۵

۲

۲

۱

۱

۱

 

۳/۵

۱۶-۱۹

۲۰-۲۵

۲۶-۳۳

 

آذر

درس هفتم

 

درس هشتم

 

انقلاب مشروطه چرا و چگونه تآسیس شد؟

 

محمدعلی شاه دشمن مشروطه

۲

 

۲

۱/۵

 

۱

 

۲/۵

۳۴-۳۷

 

۳۸-۴۱

دی

درس نهم

جنگ جهانی اول و تآثیر آن بر ایران

۲/۵

۱/۵

۱

۴۲-۴۶

 

بهمن

درس دهم

 

درس یازدهم

پایان حکومت قاجارها و آغاز حکومت رضاخان

 

جنگ جهانی دوم و تآثیر آن بر ایران

 

-

 

۱/۵

 

۲/۵

۴۷-۵۰

 

۵۱-۵۳

 

اسفند

درس دوازدهم

 

درس سیزدهم

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

 

نهضت اسلامی ایران چگونه شکل گرفت؟

 

-

۱/۵

 

۱/۵

 

۲/۵

۵۴-۵۷

 

۵۸-۶۵

فروردین

درس چهاردهم

انقلاب اسلامی ایران (۱)

-

۱

۱

۶۶-۷۰

 

اردیبهشت

درس پانزدهم

 

درس شانزدهم

انقلاب اسلامی ایران(۲)

 

انقلاب اسلامی پس از پیروزی

 

-

۱

 

۱

 

۲

۷۱-۷۹

 

۸۰-۸۸