تاریخ : دوشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۷
نویسنده : اسدی راد
برنامه ی بودجه بندی و ریزبارم سالانه درس تاریخ در سه پایه

تاریخ سال اول راهنمایی

ماه

عنوان درس

نمره نوبت اول

نمره نوبت دوم

نمره ی شهریور

صفحه

 

مهر

درس اول

 

درس دوم

 

درس سوم

اهمیت و فایده ی تاریخ

انسانهای اولیه چگونه می زیستند؟

روستا چگونه به وجود آمد

۵/۲

 

۲

 

۵/۲

۱/۵

۱

 

 

۱

۱/۵

۱

 

 

۱

۳ - ۶

۷ - ۱۰

 

۱۱-۱۳

 

آبان

درس چهارم

 

درس پنجم

شهرها و کشورهای دنیای قدیم (۱)

شهرها و کشورهای دنیای قدیم (۲)

۵/۲

 

 

۵/۲

۱

 

 

۱

۱

 

 

۱

۱۴-۲۲

 

۲۳-۲۷

آذر

درس ششم

درس هفتم

ایران پیش از آریایی ها

آریاییها چه کسانی بودند

۵/۱

 

۲

۱

 

۵/۱

۲

 

۲۸-۳۱

۳۵-۳۹

دی

درس هشتم

 

درس نهم

نخستین حکومتی که ایرانیان به وجود آوردند

حکومت هخامنشی چگونه به وجود آمد؟

۲

 

 

۵/۲

۱

 

 

۵/۱

۲

 

 

۱

۳۶-۴۰

 

۴۱-۴۴

بهمن

درس دهم

 

درس یازدهم

 

اوضاع اداری و همسایگان ایرانیان در زمان هخامنشیان

چرا هخامنشیان سرنگون شدند؟

-

 

 

-

۱/۵

 

 

۲

۱

 

 

۲

۴۵-۴۹

 

 

۵۰-۵۲

اسفند

درس دوازدهم

 

درس سیزدهم

اشکانیان بیگانگان را از ایران بیرون راندند

چرا حکومت اشکانی منقرض شد؟

-

 

 

-

۱/۵

 

 

۱/۵

۱

 

 

۱

۵۳-۵۶

 

۵۷-۵۹

فروردین

درس چهاردهم

تاسیس سلسله ی ساسانی

-

۱

۱/۵

۶۰-۶۴

اردیبهشت

درس پانزدهم

 

درس شانزدهم

 

وضع ایران در زمان ساسانیان چگونه بود؟

سقوط سلسله ی ساسانی

 

-

 

 

-

۱/۵

 

 

۱/۵

۱/۵

 

 

۱

۶۵-۶۶

 

۶۷-۶۹

 

تاریخ سال دوم راهنمایی

ماه

عنوان درس

نمره نوبت اول

نمره نوبت دوم

نمره  شهریور

صفحه

مهر

درس اول

درس دوم

ظهور اسلام

پیامبر (ص) در مدینه

۲/۵

۳

۱

۱

۱

۲

۱-۶

۷-۱۳

آبان

درس سوم

درس چهارم

تاریخ اسلام پس از وفات پیامبر (ص)

خلافت امام علی (ع) و امام حسن (ع)

۳/۵

۲/۵

۲

۲

۲

۳

۱۴-۱۸

۱۹-۲۳

آذر

درس پنجم

درس ششم

خلافت بنی امیه

خلافت بنی عباس

۳

۳

۱

۲

۱/۵

۲

۲۴-۲۹

۲۹-۳۳

دی

درس هفتم

تشکیل حکومت های مستقل در ایران

۲/۵

۱/۵

۱

۱۴-۳۸

بهمن

درس هشتم

درس نهم

حکومت علویان و دیلیمیان

غزنویان و سلجوقیان

-

۲/۵

۲/۵

۲

۲

۳۹-۴۳

۴۴-۵۰

اسفند

درس دهم

خوارزمشاهیان و مغولان

-

۲/۵

۱/۵

۵۱-۵۶

فروردین

درس یازدهم

ایران در زمان تیموریان

-

۲

۲

۵۷-۶۲

اردیبهشت

درس دوازدهم

تاریخ اروپا در قرون وسطی (برای مطالعه)

-

-

-

-

 

تاریخ سال سوم راهنمایی

ماه

عنوان درس

نمره نوبت اول

نمره نوبت دوم

نمره ی شهریور

صفحه

 

مهر

درس اول

درس دوم

درس سوم

 

صفویان (۱)

صفویان (۲)

افشاریه و زندیه دو سلسله ی کم دوام

۲/۵

۲/۵

۲

۱/۵

۱/۵

۱

 

۵

۱-۳

۴-۹

۱۰-۱۵

 

آبان

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

تاریخ اروپا در قرون جدید

سلسله ی قاجاریه چگونه تآسیس شد؟

ایران در زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه

۱/۵

۲

۲

۱

۱

۱

 

۳/۵

۱۶-۱۹

۲۰-۲۵

۲۶-۳۳

 

آذر

درس هفتم

 

درس هشتم

 

انقلاب مشروطه چرا و چگونه تآسیس شد؟

 

محمدعلی شاه دشمن مشروطه

۲

 

۲

۱/۵

 

۱

 

۲/۵

۳۴-۳۷

 

۳۸-۴۱

دی

درس نهم

جنگ جهانی اول و تآثیر آن بر ایران

۲/۵

۱/۵

۱

۴۲-۴۶

 

بهمن

درس دهم

 

درس یازدهم

پایان حکومت قاجارها و آغاز حکومت رضاخان

 

جنگ جهانی دوم و تآثیر آن بر ایران

 

-

 

۱/۵

 

۲/۵

۴۷-۵۰

 

۵۱-۵۳

 

اسفند

درس دوازدهم

 

درس سیزدهم

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

 

نهضت اسلامی ایران چگونه شکل گرفت؟

 

-

۱/۵

 

۱/۵

 

۲/۵

۵۴-۵۷

 

۵۸-۶۵

فروردین

درس چهاردهم

انقلاب اسلامی ایران (۱)

-

۱

۱

۶۶-۷۰

 

اردیبهشت

درس پانزدهم

 

درس شانزدهم

انقلاب اسلامی ایران(۲)

 

انقلاب اسلامی پس از پیروزی

 

-

۱

 

۱

 

۲

۷۱-۷۹

 

۸۰-۸۸همه شب نماز خواندن،همه روز روزه رفتن

همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن

زمدینه تا به کعبه سر وپا برهنه رفتن

دو لب از برای لبیک به گفته باز کردن

شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن

ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن

به مساجد و معابد همه اعتکاف کردن

ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

به حضور قلب ذکر خفی و جلی گرفتن

طلب گشایش کار ز کارساز کردن

پی طاعت الهی به زمین جبین نهادن

گه و گه به آسمان ها سر خود فراز کردن

به مبانی طریقت به خلوص راه رفتن

ز مبادی حقیقت گذر از مجاز کردن

به خدا قسم که هرگز ثمرش چنین نباشد

که دل شکسته ای را به سرور شاد کردن

به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد

که به روی نااميدي در بسته باز کردن"شیخ بهایی"

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت